Туган ягым — яшел бишек

Сочинение
  • ..Читт‰ й™рг‰н чакта, сагындырып

Керер ™чен т™нл‰ т™шен‰,

З‰Sг‰р таSлы, биек аяз к_кле

Туган ягы кир‰к кешег‰.

Ф. Яруллин

Туган як… Бу т™шенч‰не k‰ркем _зенч‰ аSлый.

Минемч‰, туган як – ул кешенеS иS газиз Gире, аныS бала-чагы _тк‰н, беренче адымнар ясаган ягы.

Туган Gирен‰ м‰х‰бб‰т кеше к_Sелен‰ ана с™те бел‰н салына. Туган як k‰рвакыт к_Sелд‰, й™р‰кнеS т_ренд‰. Кайда гына булсаS да, аны сагынып яшисеS. Мин _зем д‰ туган Gиремн‰н бер к™н д‰ яши ала алмыйм, туган йортым сагындыра башлый.

“Сыерчык диSгез артына китс‰ д‰, _з туган оясына кайта”, – ди, халык. Д™ресенд‰ д‰, кеше ген‰ т_гел, барлык Gан иял‰ре д‰, х‰тта очып туймас кошлар да, яз саен сагынышып, туган Gирл‰рен‰ кайталар.

Туган Gире турында язмаган, аныS матурлыгын с_р‰тк‰, я булмаса шигырь юлларына, моSлы Gырга салмаган бер ген‰ р‰ссам, язучы, композитор да юктыр ул. Fирд‰ нинди ген‰ талантлар булмасын, алар с‰нгать ™чен илkамны туган Gирд‰н алалар.

Туган Gир – ул бит син туган авыл, ш‰k‰р, ил ген‰ т_гел. Ул ‰ниеS бел‰н ‰тиеSнеS Gылы куллары, к_ршел‰рнеS с‰ламе, яраткан кешеSнеS назлы карашы… Ул синеS ‰ни с™те бел‰н, _ск‰нд‰ эчк‰н газиз Gир чишм‰се суы бел‰н сеSг‰н намуслык, м‰рх‰м‰тлелек.

Кешел‰р _з Ватанын саклап калыр ™чен ачы сугышларда кан коялар, гомерл‰рен бир‰л‰р.Ч™нки алар бел‰л‰р: Ватанны дошманга сатсаS, син илеSне ген‰ сатмыйсыS, син _з-_зеS‰ хыян‰т ит‰сеS.

Ватан ™чен сугышкан, Ватанны яSа _сешк‰ чыгару ™чен, бил к_т‰рми эшл‰г‰н батырлар турында без тарих д‰ресенн‰н укып бел‰без. Андый кешел‰р безд‰ горурлык хисе уята, безг‰ _рн‰к булып торалар.

Минемч‰, тугын илне ярату – ул аныS тарихы, кешел‰ре бел‰н кызыксыну, туган Gирне белерг‰, ™йр‰нерг‰ тырышу. Туган телд‰ матур итеп с™йл‰ш‰ белерг‰, туган халкыSныS гореф-гад‰тл‰рен сакларга кир‰к. Шул вакытта гына син _зеSне патриот дип й™рт‰ аласыS.

Минем туган ягым – Татарстан. БезнеS республикабызда к_п милл‰тл‰р _зара дус яшил‰р. Татарстан матур ш‰k‰рл‰рг‰, ямьле урманнарга, зур елгаларга, яшел кырларга бик бай. Шулай ук ТатарстанныS байлыгы Gир астындагы казылмаларда.

Татарстан матур табигатьк‰ ген‰ т_гел, б™ек ш‰хесл‰р бел‰н д‰ данлы. Минем кече Ватаным – Биектау районында, м‰с‰л‰н, татар музыкасына нигез салучы, танылган композиторлар туган: Солтан Г‰б‰ши, Салих Сайдашев. Ташсу авылында к_ренекле философ, с‰яс‰тче k‰м юрист Садри Максуди д™ньяга килг‰н. Шулай ук Татарстанда б™тенд™ньяга танылган язучылар, шагыйрьл‰р, драматурглар туган: Габдулла Тукай, Муса F‰лил, Абдулла Алиш, Ф‰нис Яруллин, jади Такташ, Рафис Корбан k‰м башкалар. Без бу б™ек ш‰хесл‰р бел‰н горурланып, алар кылган гам‰лл‰р, калдырган мирасны онытмыйча, р‰хм‰тле булып яшибез.

9 стр., 4271 слов

Татарстан — минем республикам

... төр тамаша заллары да — Татарстан күрке. Туган җирен, туган илен кем генә яратмый да ... ә барып җитеп була. Ә боргаланып-боргаланып, бу матур җирләрне тагын бер кат күреп ... әннәр. Безнең республиканың табигате дә, кешеләрнең тормышы да гөл бакчасы кебек ... илебез картасында зәңгәр билбау кебек. Алар буйлап зур-зур корабларда күп диңгезләрг ... Ил бирдем дә Күкрәк сөтем белән Тел бирдем. Саклый алсаң — м ...

Татарстанда ист‰лекле урыннар бик к_п. Казан Кремле, Свияга утрау-ш‰k‰ре, борынгы Болгар, Бил‰р Gирл‰ре…

Туган якка булган м‰х‰бб‰т kичшиксез туган тел, милли гореф-гад‰тл‰р, моS, туган як табигатен‰ игътибарлы м™н‰с‰б‰т бел‰н б‰йле. Без _зебезнеS туган Gирне, аныS байлыгын сакларга, кил‰ч‰к ™чен к™р‰шерг‰ тиеш.

j‰р буынныS бурычы – туган Gирне х™рм‰тл‰п, саклап k‰м яхшыртып, кил‰ч‰к мирас алучыларга тапшыру.

15