?аза? ха?ыны? ?нері ж?не музыка м?дениеті (8 сынып)

Реферат

?аза? хал?ыны? ?нері ж?не музыка м?дениеті.

( 8 сынып)

Саба?ты? ма?саты

Білімділік : О?ушыларды? ал?ан білімін толы?тыру, ?аза?ты? ?лтты? м?дениетіні? ма?ызын т?сіндіру, халы? композиторларыны? шы?армаларын тарихи талдау.

Т?рбиелік: Балаларды? ?нерге деген ?ызы?ушылы?ын ту?ызу эстетикалы? тал?амын дамыту, ?лтжандылы??а баулу.

Дамытушылы? : О?ушыларды? ойлау ?иялын ?ш?ырлау, т?л?а ретінде ж?мыс істеуге баулу.

Саба?ты? т?рі

Саба?ты? ?дісі

П?наралы? байланыс:, К?рнекілік ??ралдар

Саба?ты? барысы: 1 ?йымдастыру кезе?і.

А) С?лемдесу.Тест бойынша ?й тапсырмасын тексеру.

Б) Шы?армашылы? жазба ж?мысын тексеру ( реферат, с?зж?мба?)

2. Жа?а саба?: Жоспармен таныстыру

Жоспар.

 1. Сурет ж?не ?олданбалы ?нер.

  А) ?ол ?нер т?рлері

  Б) ?лтты? ?ол?нер

  2. Музыка ?нері.

  А) ХlХ ?. Екінші жартысы халы? музыкасыны? ?алыптасуы.

  Б) Ата?ты к?йші –сазгерлер

  Кіріспе с?зі: Балалар! Б?гінгі саба?ымыз ?аза? хал?ыны? мол м?расы ?ол ?нер, к?й ?нері, музыка м?дениетіне ?нілу, талдау, ?ортынды жасау болып табылады. Саба?ты? ерекшелігі бас?а саба?тармен ты?ыз байланыс жасау, бас?а ?ылым салаларынан ма?л?маттар аласындар, ба?алау демократиялы? жолмен ж?ргізіледі, я?ни ?ркімні? білім денгеиін ?здері? ба?алайсы?дар.

  Жа?а саба? бойынша бірінші сурет саба?ынан Б.С Смирнов, О.Федченко, В.Верешагин, Н.Хлудовты? суреттеріне шолу жасадым. ?сіресе ?аза?стан та?ырыбына салын?ан « лепсі ?лкесін ?орша?ан таулар», « к?ш», « мал айдау» суреттеріне аны?тама бере кеттім. Келесі то?тал?ан та?ырыбым ?ол?нер саласы бойынша е?бек саба?ынан жасалын?ан текемет, киіз, кілемшелер бойынша ж?мыс істеу болды. О?ушылар?а б?л заттарды? жасалу жолы, к?нделікті т?рмыста ?олданылуы жайында ке?інен ма?л?маттар берілді.Жоспарымыз бойынша та?ы то?тал?ан та?ырыбымыз музыка ?нері. ?уелі музыка, жалпы ?аза? музыкасы туралы балаларды? не білетіні жайлы с?ра?тар ?ойдым:

 2. Біржан сал, Жаяу М?са, А?ан сері шы?армаларын ата?

 3. Т?ттімбет к?йлері ?ай к?й саласына жатады?

 4. ??рман?азы, Д?улеткерей ?ай к?йді? шебері?

  Осы жерде о?ушыларды екі топ?а б?ліп, сын т?р?ысынан о?ытуды? INSERT т?ртіп алу стратегиясы? ?олдандым.

  9 стр., 4347 слов

  Аза хал ыны музыка нері

  ... не шыңдауыл) болды кеңінен қолдану-қазақ халқының. Қатты дыбыс соқпалы аспаптар ақым ... древнеказахский және древнетюркский ударный музыкальныйинструмент. Нысан бойынша ескертеді жезл немесе таяқ с плоской головкой, ... не қазіргі заманғы жай-күйін домбыра, музыка. Бұл өтпелі кезең сипатталады күрделілігімен ... қолдан берген ұлы жетістігіміз классиктерінің домбыра өнері. Өз интерпретациях Дина дәл сохраняла та ...

Білемін

Білмеймін

Мен ?шін жа?а

Білгім келеді

Екі топ осы кесте бойынша ?аза? к?йіні? т?рлерін, орындалу ?згешелігін ,осы кестеге ?р т?рлі белгілер ар?ылы ?з ойларын білдірді. Екі топты? басшылары т?рып ?з тобыны? ойларын ?ор?ады.

Б?л жерде м??алімні? к?п с?йлемей о?ушыларды? ?зіне ж?мыс істетуіне жа?дай жасадым.

К?рнекілік бойынша е?бек саба?ында жасал?ан домбыра макеті, ?обыз макетін к?рсете отырып, домбыраларды? жасалу жолына

?р домбыраны? ?р т?рлі к?й тарту?а арнал?анын ?зім ?осымша музыка саба?ынан беретіндіктен тартып к?рсеттім. О?ушылар шертпе к?ймен, т?кпе к?йді? айырмашылы?ын ?з ??ла?тарымен естіді. Осы жерде о?ушылар ?здері білетін халы? композиторларыны? ?ндерін орындады.( «Бал?адиша», «А?сиса», «Ма?ма?гер», «Л?йлім шыра?» ?ндеріні? бір шума?ынан орындалды).Осы жерде ?йде дайындап келген таблицамды та?та?а ілдім.

Осы таблица бойынша жа?а саба?ты пысы?тады?.

О?ушылар кезек- кезек шы?ып ?р композиторды? шы?армаларын таблица?а жазды.Осы таблица бойынша о?ушыларды? жа?а саба?ты т?сінгені белгілі болды.

р/с

Композиторлар

Шы?армалары

1

Т?ттімбет

2

??рман?азы

3

Д?улеткерей

4

Жаяу М?са

5

А?ан сері

6

Ы?ылас

Осы композиторларды? шы?армаларында?ы орта? т?сініктерді Венн диаграммасы бойынша пысы?тадым. Диаграмма та?та?а сызылды.

Та?ы бір назар аударатын жа?дай мен саба??а дайында?ан тестімді та?таны? ар?ы жа?ына іліп ?ойдым. О?ушылар тест тапсырмаларын жа?а саба? бойы к?ре алмады. ?ортынды кезенінде уа?ыт ?ту ?шін тестіні ашып жіберіп, о?ушыларды орынынан т?р?ызбайа? тестіні шешкіздім. ?р о?ушы ?з білім де?гейіне байланысты жауап берді. Саба? барысында жауап беру, таблица толтыруы, тестке жауап беруі бойынша о?ушы білімін ба?аладым.

Тест с?ра?тары.

1.ХlХ ?асырда?ы к?йшілер:

А) ??рман?азы

Б) С. Т?рысбеков

В) Д?улеткерей

Г) Н. Тілендиев

2.??рман?азыны? к?йлері:

А) « А?са? киік»

Б) « ?осал?а»

В) « кішкентай»

Г) « Желдірме»

3.Зергелік б?йымдар:

А) текемет

Б) білезік

В) ал?а

Г) т?скиіз

4. « Бал?адиша» ?ніні? авторы:

А) Біржан салы

Б) Жаяу М?са

В) М. Омаров

Г) А?ан сері

5. Сазгер музыканттар: ( ХlХ ?асыр)

А) Ы. Алтынсарин

Б) А?ан сері

В) Ш. У?лиханов

Г) ?. ?астеев

Д) Ы?ылас

6. Ауылымызда жасалатын заттар:

А) са?ина

Б) текемет

В) ер- то?ым

Г) киіз

7. Біржан салмен айтыс?ан а?ын ?ыз:

А) Айн?р Т?рсынбаева

Б) Дина Н?рпейісова

В) Сара а?ын

Г) ?сия Беркенова

8. Музыка ?неріне ?ай сала жатады?

А) Роман

Б) поэма

В) к?й

Г) ?н

9. Хl ?асырда ?аза? ?ол?нері ?ай мемлекет к?рмесіне ?ойылды?

А) Ресей

Б) Болгария

В) Франция

Г) ?аза?стан

10. Жергілікті а?ын- жырау кім?

А) Жаяу М?са

Б) М. Ма?атаев

В) Т. Молда?алиев

Г) М. Жапа?ов

О?ушыларды? білімін ба?алау демократиялы? жолмен ж?ргізілді, я?ни о?ушылар ?р?айсыны? ба?аларын ?здері дауыс беру ар?ылы ?ойды.?й тапсырмасына шы?армашылы? ж?мыстар, тест ??рау, с?зж?мба? ??ру § 30, 199 бет о?у.

Просмотр содержимого документа

«?аза? ха?ыны? ?нері ж?не музыка м?дениеті (8 сынып)»

Қазақ халқының өнері және музыка мәдениеті.

( 8 сынып)

Сабақтың мақсаты

Білімділік

Тәрбиелік:

Дамытушылық

Сабақтың түрі

Сабақтың әдісі

Пәнаралық байланыс:, Көрнекілік құралдар

Сабақтың барысы: 1 Ұйымдастыру кезеңі.

А) Сәлемдесу.Тест бойынша үй тапсырмасын тексеру.

Б) Шығармашылық жазба жұмысын тексеру ( реферат, сөзжұмбақ)

2. Жаңа сабақ: Жоспармен таныстыру

Жоспар.

 1. Сурет және қолданбалы өнер.

А) қол өнер түрлері

Б) ұлттық қолөнер

2. Музыка өнері.

А) ХlХ ғ. Екінші жартысы халық музыкасының қалыптасуы.

Б) Атақты күйші –сазгерлер

Кіріспе сөзі:

Жаңа сабақ бойынша бірінші сурет сабағынан Б.С Смирнов, О.Федченко, В.Верешагин, Н.Хлудовтың суреттеріне шолу жасадым. Әсіресе Қазақстан тақырыбына салынған « лепсі өлкесін қоршаған таулар», « көш», « мал айдау» суреттеріне анықтама бере кеттім. Келесі тоқталған тақырыбым қолөнер саласы бойынша еңбек сабағынан жасалынған текемет, киіз, кілемшелер бойынша жұмыс істеу болды. Оқушыларға бұл заттардың жасалу жолы, күнделікті тұрмыста қолданылуы жайында кеңінен мағлұматтар берілді.Жоспарымыз бойынша тағы тоқталған тақырыбымыз музыка өнері. Әуелі музыка, жалпы қазақ музыкасы туралы балалардың не білетіні жайлы сұрақтар қойдым:

 1. Біржан сал, Жаяу Мұса, Ақан сері шығармаларын ата?

 2. Тәттімбет күйлері қай күй саласына жатады?

 3. Құрманғазы, Дәулеткерей қай күйдің шебері?

Осы жерде оқушыларды екі топқа бөліп, сын тұрғысынан оқытудың INSERT түртіп алу стратегиясың қолдандым.

Білемін

Білмеймін

Мен үшін жаңа

Білгім келеді

Екі топ осы кесте бойынша қазақ күйінің түрлерін, орындалу өзгешелігін ,осы кестеге әр түрлі белгілер арқылы өз ойларын білдірді. Екі топтың басшылары тұрып өз тобының ойларын қорғады.

Бұл жерде мұғалімнің көп сөйлемей оқушылардың өзіне жұмыс істетуіне жағдай жасадым.

Көрнекілік бойынша еңбек сабағында жасалған домбыра макеті, қобыз макетін көрсете отырып, домбыралардың жасалу жолына

әр домбыраның әр түрлі күй тартуға арналғанын өзім қосымша музыка сабағынан беретіндіктен тартып көрсеттім. Оқушылар шертпе күймен, төкпе күйдің айырмашылығын өз құлақтарымен естіді. Осы жерде оқушылар өздері білетін халық композиторларының әндерін орындады.( «Балқадиша», «Ақсиса», «Маңмаңгер», «Ләйлім шырақ» әндерінің бір шумағынан орындалды).Осы жерде үйде дайындап келген таблицамды тақтаға ілдім.

Осы таблица бойынша жаңа сабақты пысықтадық.

Оқушылар кезек- кезек шығып әр композитордың шығармаларын таблицаға жазды.Осы таблица бойынша оқушылардың жаңа сабақты түсінгені белгілі болды.

р/с

Композиторлар

Шығармалары

1

Тәттімбет

2

Құрманғазы

3

Дәулеткерей

4

Жаяу Мұса

5

Ақан сері

6

Ықылас

Осы композиторлардың шығармаларындағы ортақ түсініктерді Венн диаграммасы бойынша пысықтадым. Диаграмма тақтаға сызылды.

Тағы бір назар аударатын жағдай мен сабаққа дайындаған тестімді тақтаның арғы жағына іліп қойдым. Оқушылар тест тапсырмаларын жаңа сабақ бойы көре алмады. Қортынды кезенінде уақыт ұту үшін тестіні ашып жіберіп, оқушыларды орынынан тұрғызбайақ тестіні шешкіздім. Әр оқушы өз білім деңгейіне байланысты жауап берді. Сабақ барысында жауап беру, таблица толтыруы, тестке жауап беруі бойынша оқушы білімін бағаладым.

Тест сұрақтары.

1.ХlХ ғасырдағы күйшілер:

А) Құрманғазы

Б) С. Тұрысбеков

В) Дәулеткерей

Г) Н. Тілендиев

2.Құрманғазының күйлері:

А) « Ақсақ киік»

Б) « Қосалқа»

В) « кішкентай»

Г) « Желдірме»

3.Зергелік бұйымдар:

А) текемет

Б) білезік

В) алқа

Г) тұскиіз

4. « Балқадиша» әнінің авторы:

А) Біржан салы

Б) Жаяу Мұса

В) М. Омаров

Г) Ақан сері

5. Сазгер музыканттар: ( ХlХ ғасыр)

А) Ы. Алтынсарин

Б) Ақан сері

В) Ш. Уәлиханов

Г) Ә. Қастеев

Д) Ықылас

6. Ауылымызда жасалатын заттар:

А) сақина

Б) текемет

В) ер- тоқым

Г) киіз

7. Біржан салмен айтысқан ақын қыз:

А) Айнұр Тұрсынбаева

Б) Дина Нұрпейісова

В) Сара ақын

Г) Әсия Беркенова

8. Музыка өнеріне қай сала жатады?

А) Роман

Б) поэма

В) күй

Г) ән

9. Хl ғасырда қазақ қолөнері қай мемлекет көрмесіне қойылды?

А) Ресей

Б) Болгария

В) Франция

Г) Қазақстан

10. Жергілікті ақын- жырау кім?

А) Жаяу Мұса

Б) М. Мақатаев

В) Т. Молдағалиев

Г) М. Жапақов

Оқушылардың білімін бағалау демократиялық жолмен жүргізілді, яғни оқушылар әрқайсының бағаларын өздері дауыс беру арқылы қойды.Үй тапсырмасына шығармашылық жұмыстар, тест құрау, сөзжұмбақ құру § 30, 199 бет оқу.