«Как сохранить родной язык?» статья

Эссе

«Хайшан гэжэ θθ рынг θθ т Y рэл хэлэеэ хадагалалха хэрэгтэйб?

Мантыкова Людмила Александровна,

МО «Нукутский район»,

МБОУ Тангутская СОШ, 57 лет,

образование – среднее специальное,

стаж работы – 33 года.

Найруулга

«Хайшан гэжэ θθ рынг θθ т Y рэл хэлэеэ хадагалалха хэрэгтэйб?

Олон жэлдэ Тангад нютагай дунда hургуулида буряад хэлэнэй ба литературын багшаар хY дэлжэ байгаад, энэ сэдьхэлэй оёрто тY рэhэн hанал бодолоо таанадай анхаралда хэлэхэ, дурадхаха дуран хY рэнэ. Буряад хэлэ заагша багшанар Y хибуудтэ гансал эрдэм Y хэ бэшэ, харин тY рэл хэлэндэ дурлаал, hонирхол оруулхын тY лθθ элдэб янзын аргануудые бэдэржэ, hонирхолтойгоор ажалаа ябуулха зэргэтэйбди.

Буряад хэлэн – эхэ эсэгын Y ндэhэн хэлэн. Энэ хэлэн дээрэ эртэ урда сагhаа хойшо буряад арад хоорондоо харилсажа, hанал бодолоо хубалсажа, бэе бэеэ ойлгосожо эбтэй ажаhуудаг байгаа. МY нθθ шье болотор Y бгэд хY гшэднай хэлэеэ мартаагY й: Y реэлнYY дые хэлэнэ, дуунуудые дууладаг, сэсэн мэргэн Y гэнYY дые hургаал болгон Y гэнэ.

Эхэ хэлэеэ мэдэхэгүй залуу үетэн мүнθθ үндыжэ байна. Энэ ябадалда хэн зэмэтэйб? Бидэ бултадаа зэмэтэйбди. Yри хүүгэдθθ hургаагүй, заажа, хэлэжэ үгθθ гүй аба, эжын зэмэ эндэ бии гэжэ мэдэрхэ шухала. МYнθθ сагта үхибүүдhээ болохо, гэртэхин саарhа гуурhа бэшэжэ байжа, үхибүүгээ буряад хэлэнэй хэшээлhээ болигохоёо, үзүүлхэгүйе оролдодог болоhон саг. Жэшээнь, hурагшадтаа буряад шүлэг сээжэлдэхынь үгэхэдэ, сээжэлдэнг Ý й ерээд, минии эжы буряадаар уншажа шаданагүйл — гэhэн харюунууд заатагүй, захаhаа ушарха.

6 стр., 2983 слов

Конкурс на Бурятском и Русском языках

... день, когда подняли на поверхность земли нетленное тело бурятского XII Пандито ... ѳѳрынгѳѳ cэдьхэл номгоруулха. Хайшан гээд сэдьхэлээ номгоруулхаб гэхэдэ, буян хуряагаад, буян хайшан ... гэжэ ойлгуулаа. Энэдхэг орондо 5 түрэлынь, Түгэд орондо 5 түрэлынь, Буряад ... һэн тушаал хадаа энэдхэг-түбэд хэлэнһээ гарбалтай. Энэ үгэ шажантанда ... пришествию Будды Шакьямуни у нас язык не повернется, страшно, духа нет. ...

Эгээ түрүү хүн гэр бүлэ дээрээ түрэл хэлэн дээрээ хөөрэлдэхэ ёhотой. Ямаршье хууляар хэлэ үзэхые баадхажа шадахагүйбди. Хэлэнэй хүшэр байдалда ороходо, гэр бүлынхид лэ зэмэтэй болоно гээшэ гэжэ хүн бүхэн ойлгохо ёhотой. Энээниие ойлгуулха, буряад хэлэндээ улад зонойнгоо анхарал татуулха, залуу ури Y хиб YY дээ хэлэнэйнгээ тодо, уян нугархайдань дурлуулжа, тэдэнэй нюусануудтайнь танилсуулха гэхэ мэтэ нангин хэрэгүүд буряад хэлэ бэшэгэй багшанарай үүргэ, ажалайнь гол hудаhан болохо зэргэтэй.

Р.Гамзатовай Y гэ абажа Y зэеэ:

Хэнээешьеэб Y бшэнh θθ абарна ондоо хэлэн

Тэрэ хэлэн дээрээ би дуулахаг Y йб,

Минии хэлэн үглөөдэр Y гы болоо hаань,

М Y н θθ дэр би Y хэхэ бэлэн байхааб.

Буряад хэлэнэй ба литературын багша байhанда би θθ рынг θθ урда иимэ зорилгонуудые табинаб:

  1. Сэлмэг ухаатай, эл YY р бэетэй х Y н YY дые х Y м YY жэлхэ;
  2. Арад зонойнгоо ажалбайдалые ойгуулха;
  3. Алтан дэлхэйнгээ баялигые харуулжа hургахаяа оролдоноб.

Хэшээлн YY дые Y нгэр θθ хадаашье, классhаа гадуур х Y дэлмэри ябуулаа хадаашье би исследовательскэ ажал ябуулдагби, олон янзын литература хэрэглэнэб, энциклопединуудые, толинуудые, Интернетhээ ехэ материал хэрэглэнэб. М Y н θθ олон буряад хэлэнэй сайтнууд бии болонхой, олон буряад хэлэнэй багшанар θθ рынг θθ сайтнуудтай, би баhа «Инфоурок» гэhэн сайтада θθ рынг θθ материалнуудые орууланхайб. Мультимедийнэ презентацинуудые хэшээлн YY дтэ хэдэгбди.

12 стр., 5990 слов

Литературное о Новом Годе в Бурятии

... деятельности, чествование ветеранов. Исследования, проведённые учёными Бурятского института общественных наук, показали, что Сагаалган продолжает широко бытовать в народе, 80-90% бурятского населения, независимо от социально – ... показал, что подлинно народные ценности и традиции, народные праздники, несмотря ни на какие запреты, не исчезают, не отмирают. Традиция празднования нового года ...

Y нэх θθ р θθ л, үндэhэн хэлэмнай сэдьхэл хүдэлгэмэ хурса, уян, баян ха юм даа. Буряад угсаатанай дундаhаа аргагүй бэлигтэй зохёолшод, поэдүүд гарадаг гээшэ. Тэдэнэй жэнхэнимэ хэлэн дээрэ бэшэhэн зохёолнуудые уншаhан х Y н гээшэ үндэhэн хэлэнэй баялигые мэдэржэ, сэгнэжэ шадаад, омогорхон ябаха аргатай ха юм.

Эхэ хэлэн дээрэ уншаха, бэшэхэ шадабаритай залуу Y етэндэ ёhо заншалаа сахихадань, бүддын hургаал, арадай нангин hургаалнуудые ойлгожо абахадань бэлэн ха юм. Түрэлхи хэлэеэ hайн шудалhан хүн үндэhэ яhатанай ямаршье эрдэмтэн боложо шадаха. Ехэ туhа Yгэнэ 15- томтой суглуулбари «Таёжная, озёрная, степная», буряад классигуудай зохёолнуудаар танилсанабди.

Буряад хэлэнэй байдал орёохон. Сэхыень хэлэхэдэ, ород хэлэмнай түрүүл байдаг. Мүнөө бидэ ехэ баяртайбди. Ехэ гүнзэгы удха шанартай хоёр электронно ном бии болгогдоо. Тэрээн соо ехэ олон хэрэгтэй багшада, hурагшадта, т Y рэлхидтэ туһаламжанууд оронхой. Үхибүүдэй уншаха номууд, үзэхэ, эрдэм мэдэсэеэ һонирхуулха юумэн олон. Хэрбэеэ, буряад хэлэнэй ба литературын кабинет соо бүхы һурагшад компьютер хэрэглэн, буряад хэлэеэ шудалдаг болобол һайн бэлэй. Yхиб YY д тэрэ номуудаар х Y дэлхэ ехэ дуратай. Зарим Y хиб YY д тэрэ номуудые гэртээ абаашажа θθ рынг θθ компьютертэ оруулаа.

Буряад арадай зоной соёл, ёhо заншалтай танилсахын т Y л θθ иимэ хэшээлн YY дые Y нгэргэнэб: аяншалга хэшээл, наадан хэшээл, концерт хэшээл, КВН хэшээл, элдэб янзын викторинанууд. Буряад хэлэеэ х Y м YY ж YY лхын тула хэшээл дэээрээ буряад арадай аман зохёол хэрэглэнэб: таабаринуудые, оньhон Y гэн YY дые, онтохонуудые. Хэшээл дээрээ ганса Y гын удха ойлгоног Y й, θθ рынг θθ арадай соёл ба ёhо заншалые, ухаан мэргэниие мэдэнэ. Буряад арадай ёhо заншалтай ганса хэшээл дээрээ танилсанаг Y й, классhаа гадуур худэлмэри хэгдэнэ — НПК хабааданабди, проектнуудые хэнэбди- «Бууза», «Эрын гурбан наадан», «Буряад хубсаhан», «Минии нютаг», г.м

10 стр., 4769 слов

Диде на лезгинском языке

... цав хьурай, куь дидейрин чан сагърай. Дидейрин сувар (День матери на лезгинском языке) , Гьардаз вичин чка ава, Дагълар гьуьлуьв агуд женни? Заз сифте ... пашман яз акурла Гъейри сада са къайи гаф лугьурла Эцигдай на зун паталди чан диде. Абдул: Ви зегьметар фидач, диде, ... ракъурдач садрани ви кьилелай Ви бурж вахчуз алакьич кьве гъилелай На гьаялвал тагайт1а заз, чан диде. Саид: Дидедин мез дарман я, ...

hургуулидаа «Буряад хэлэнэй hайндэрн YY дтэ», «Сагаалганда» ехэ м Y рыс θθ н YY дые Y нгэргэнэбди. Программа соомнай ороно « Эрхим диктант», «Эрхим оршуулга», «Викторина «Ёһо заншалаа мэдэнэг Y йбди?!» , олимпиада буряад хэлээр, конкурс «Эгээ сэбэр дэбтэр», проектын конкурс «Сахижа ябая!», хэшэлн YY д, hайндэр «Буряад хэлэн hайхан даа!», флеш- моб «Ёохор». « Бамбарууш» гэhэн дистанционно региональна конкурсада хабааданабди. Телевизорто болодог наадануудые буряад болгоод хэшээлдээ оруулнаб – «М Y шэтэ саг –Звёздный час», « θ θ рын наадан – Своя игра», «Т YY хын м θθ р – Колесо истории», «Зуун нэгэндэ – сто к одному», г.м.

θθ нэгэ арга- θθ рынг θθ нютагай уран зохёолшодой зохёолнуудаарынь танилсалга, жэшээлхэдэ , Г. Атутова, А.Кобелев. Тэрэ зохёолнуудынь буряад ород хэлэндэ зэргэс YY лжэ харанабди. Жэшээлхэдэ, Н Y хэд аймаг тухай:

Арюун агараар толорно,

Т Y рэhэн, бодоhон дайдамни.

Торгон ногоогоор дэлгэрнэ,

Гоё hайхан Н Y хэдни.

Не найдётся в целом мире

Мест прекраснее Сибири,

Там среди великих рек, среди тайги,

Лесостепь пересекая,

Птиц и небо отражая,

Серебрятся воды маленькой Унги.

А вогруг неё просторы-

Степь широкая и горы,

Лес на склонах от подножий до вершин.

И над речкой шепчут ивы

С детства милые мотивы,

Что когда- то пел улигершин.

Моя Унгинская долина!

Люблю свой край, пою про ширь твою

Пробит стрелою исполина

Турон, глядишь ты гордо в степь, в зарю

6 стр., 2922 слов

На английском языке мой родной край

... am at home… My Native City Сочинение на тему «Мой родной город» на английском языке с переводом на русский язык My Native City Мой родной город People like travelling. They visit different ... inmost recesses of my heart. Москва – мой родной город. Мне нравится этот город. Он навсегда в моем сердце. Сочинение Мой город на английском языке — рекомендации, примеры Приветствуем любознательных читателей, ...

Унга красива,плещет волны

С Саянских гор спешишь ты в Ангару

Над заливом пронесутся снова

Улигеры,что пели в старину

Манай тойрогто хэды жэл соо иимэ программа ябагдажа байна «Долгосрочная программа развития бур.языка». Тэрэ программын х Y с θθ р hургуулинууднай, сэсэрлигууднай компьютернуудтай, ноутбугуудтай, мультимедийна хэрэгсэлнуудтэй болонхойбди, плакатанууд, толинууд, номууд ерэнхэй. Жэл б Y ри багшануудай, х Y м YY ж Y лэгшэдэй конкурснууд Y нгэрнэ. «Лучший кабинет бурятского языка» гээд конкурс болоно. Иимэ х Y дэлдэмэри хэгдэжэ байхадаа ехэ hайн гэжэ hананаб.

Элдэб янзын аудио, видео дискнуудые хэрэглэнэб ажалдаа, буряад мультфильмнуудые «Смешарики», «Лунтик».

Эдэ арганууд hурагшадай hургалынь hонирхолтой болгохынь YY ргэ д YY ргэнэ.

Ажаллажа байхадаа , урагшаа иимэ зорилго х Y сэхэ hанаатайб- Y хиб YY дэй hанал сэдьхэлдэ , ухаан з Y рхэндээ т Y рэл арадайнгаа т YY хэ байдалаа, хэлэеэ халуун шуhандаа шэнгээжэ абаг. Эндэ т Y рэл хэлэнэй х Y сэл, т Y рэл хэлэнэй баялиг юм.

Сахижа ябая!

Уян hайхан буряад хэлээрээ

Урин з θθ лэхэн θθ р хэлэжэ ябая,

Уг изагуураа, удха заяагаа

Улам сэгнэжэ, Y ргэн ябаял!

Баршад х Y ндэ энэ сагта

Буряад хэлэеэ, буряад нэрэеэ,

Баабай эжы, айл аймагаа

Бурхан шэнгеэр сахижа ябая!

Эссе: «Как сохранить родной язык?»

Работая много лет учителем бурятского языка и литературы в Тангутской средней школе хотелось бы обратить ваше внимание, поделится с своими мыслями, которые волнуют меня. Учителя бурятского языка дают детям не только знания, применяют различные формы и методы, чтобы привить детям любовь и интерес к родному языку.

1 стр., 440 слов

Русский язык — мой родной язык

... сострадательнее. Я стараюсь учиться на чужих ошибках, а не на своих. Также читают: Картинка к сочинению Русский язык - мой родной язык Популярные сегодня темы Любое действующее лицо сочинения «На дне» оказывается степенью развития ... из мельчайших тонких деталей, различных сравнений и частей речи. Я считаю, что русский язык - мой помощник и советчик. Зная алфавит, и изучив технику быстрого чтения, я ...

Бурятский язык – язык родителей, предков. С давних пор на этом языке наши предки общались между собой, выражали свои мысли, понимая друг друга, жили дружно. До сих пор наши бабушки и дедушки не забывают свой родной язык: говорят благопожелания, поют песни, дают мудрые советы как наставление.

Сейчас подрастает поколение, не знающих свой родной язык. Кто в этом виноват? Мы виноваты все вместе. В первую очередь я думаю, что в этом виноваты родители. Сейчас не то, что дети, а родители пишут различные бумаги, чтоб их ребёнок не изучал родной язык. Например, когда задаёшь выучить стихотворение на родном языке с помощью родителей, дети отвечают, что они не умеют читать на бурятском языке. И таких ответов очень много.

Изучение родного языка должно начинаться с семьи. Никакими законами не заставишь изучать язык. Каждый человек должен осознать необходимость знания своего родного языка. Перед учителем бурятского языка стоит большая работа по пропаганде родного языка, показать детям всю красоту, мелодичность и богатство бурятского языка.

Приведу слова Р.Гамзатова:

Кого – то исцеляет от болезней

Другой язык, но мне на нём не петь,

И если завтра мой язык исчезнет,

То я готов сегодня умереть.

Являясь учителем бурятского языка ставлю перед собой такие задачи:

  1. Воспитать умных, здоровых детей.
  2. Познакомить с жизнью и бытом бурят.
  3. Показать богатство родного языка, родной земли.

При проведении уроков, внеклассной работы выполняем исследовательские работы, пользуюсь различной литературой, словарями, беру материалы с сети интернет. Сейчас очень много различных сайтов бурятского языка, учителя родноведы создают свои сайты, размещая на нём свои материалы.

Я создала сайт на «Инфоуроке», где разместила свои материалы. Готовлю к урокам мультимедийные презентации.

Действительно, наш язык меткий, певучий, богатый, что задевает наши души. Из бурятского рода вышли очень талантливые писатели и поэты.

Написанные ими подлинные произведения заставляют читателей почувствовать богатство родного языка, гордость за свой народ.

Умеющая читать, писать и понимать свой родной язык наша молодёжь лучше, глубже воспринимает свои традиции и обычаи, религию, мудрые священные учения и наставления. Человек, знающий свой родной язык, может стать великим учёным. Большую помощь учителю даёт 15-ти томник произведений бурятских классиков «Таёжная, озёрная, степная».

3 стр., 1335 слов

На марийском языке про родной край

... году. На данный момент, она находится в Москве Урок родного (марийского) языка творческая работа учащихся (2 класс) сочинение о родном языке Скачать: Предварительный просмотр: «Дорога к родному языку» Учитель: ... полностью изменить такие уголки нашей страны, то колорит родного края просто исчезнет. Также читают: Картинка к сочинению Родной край , Популярные сегодня темы В своем произведении «История ...

Состояние бурятского языка неустойчивое. Сказать правду, русский язык стоит впереди. Сегодня мы очень рады, вышли в свет два содержательных электронных учебника. В них много материала в помощь учителю, детям, родителям. Много интересного, чтобы пополнить свои знания. Если кабинет бурятского языка был оснащён достаточным количеством компьютеров каждый ученик мог бы работать с электронными учебниками. Дети с удовольствием работают с этими учебниками. Многие ученики скачали учебники на свои компьютеры.

Чтобы познакомить детей с культурой, обычаями, традициями бурятского народа провожу различные уроки: уроки – путешествия, уроки – игры, уроки – концерты, уроки –КВНы, викторины. Для воспитания учащихся использую фольклор: загадки, пословицы, сказки. На уроке знакомятся не только с текстом, идёт знакомство с обычаями и традициями, развивают ум.

Также проводится большая внеклассная работа для знакомства с культурой, обычаями, традициями бурятского народа: участвуем в научно- практических конференциях, создаём проекты: «Буузы», « Три игры мужей», « Бурятская одежда», «Моё село» и т.д.

При проведении Дней бурятского языка, Сагаалгана провожу различные мероприятия . В программу входит: конкурсы «Лучший диктант», «Лучший перевод», викторина « Знаете ли вы обычаи?», конкурс «Лучшая тетрадь», конкурс проектов «Будем беречь», уроки, праздник «Красив бурятский язык», флеш — моб «Ёохор». Участвуем в региональном дистанционном конкурсе «Бамбарууш». Провожу игры, взятые из телевизора: «Звёздный час», «Своя игра», «Колесо истории», «Сто к одному» и другие.

Ещё одна из форм работы — это знакомство с творчеством самобытных поэтов своего края, например, Г.Атутова, А.Кобелев. Изучаем произведения на сравнении русского и бурятского языков. Например, про Нукутский район:

Арюун агараар толорно,

ТYрэhэн, бодоhон дайдамни.

Торгон ногоогоор дэлгэрнэ,

Гоё hайхан Н Y хэдни.

Не найдётся в целом мире

Мест прекраснее Сибири,

Там среди великих рек, среди тайги,

Лесостепь пересекая,

Птиц и небо отражая,

Серебрятся воды маленькой Унги.

А вогруг неё просторы-

Степь широкая и горы,

Лес на склонах от подножий до вершин.

И над речкой шепчут ивы

С детства милые мотивы,

Что когда- то пел улигершин.

Моя Унгинская долина!

Люблю свой край, пою про ширь твою

3 стр., 1121 слов

Исследование «Язык — народ, в нашем языке это синонимы, ...

... славян. Славянские народы получили возможность молиться на понятном им языке, смогли читать и писать по-славянски. Это способствовало объединению славян, появлению христианства на славянских языческих землях. Наш русский язык и ... город - град...И нельзя их разорвать, нельзя ограничить свою жизнь одним рядом. Это единый язык в двух своих стилях - высоком и обыденном. Первые рукописные книги были ...

Пробит стрелою исполина

Турон, глядишь ты гордо в степь, в зарю

Унга красива,плещет волны

С Саянских гор спешишь ты в Ангару

Над заливом пронесутся снова

Улигеры,что пели в старину.

В нашем округе в течении ряда лет работает «Долгосрочная программа развития бурятского языка». Благодаря этой программе наши школы, детсады, где изучается родной язык оснащены компьютерами, ноутбуками, мультимедийным оборудованием, плакатами, словарями, поступили учебники. Каждый год проводятся конкурсы профессионального мастерства среди учителей и воспитателей, конкурс «Лучший кабинет бурятского языка». Очень хорошо, что проводится такая работа.

Применяю в работе различные аудио, видеодиски, бурятские мультфильмы «Смешарики», «Лунтик». Такие формы и методы способствуют развитию интереса к языку.

Продолжая работать ставлю перед собой следующие задачи: чтобы дети впитали в себя историю и жизнь своего народа, его язык. В этом сила языка, его богатство.

Сахижа ябая!

Уян hайхан буряад хэлээрээ

Урин зθθ лэхэнθθ р хэлэжэ ябая,

Уг изагуураа, удха заяагаа

Улам сэгнэжэ, Y ргэн ябаял!

Баршад х Y ндэ энэ сагта

Буряад хэлэеэ, буряад нэрэеэ,

Баабай эжы, айл аймагаа

Бурхан шэнгеэр сахижа ябая!