Образы Козы К?рпеш,Баян сулу

Сочинение

Шынымен де, махаббат барша сезімдерді? жиынты? ы. Оны жо? деп айтуды? да? ажеті шамалы.? йткені, ? р д? уірді?? зіні?? озысы мен Баяны болады. Уа? ыт? те келе оларды? есімдері де тарих пара? тарында алтын? ріппен жазылып? алады. М? селен,? озы к? рпеш – Баян с? лу жырында, екі? ашы? ты? бір –біріне деген адал, п? к, кіршіксіз таза сезімдері суреттеледі. Екеуі бастап? ыда бір –бірін к? рмей? ашы? болады. Ал, к? ргеннен кейін оларды? арасында? ы сезімдері? дей т? седі. Жырда? озыны? Баян? а деген сезімі туралы к? п баяндалады.? ай н? с? асында болсын, оны? Баянды с? юшілік сезімін баса суреттеуге тырысады. Мысал? а, Баян? а айт? ан бір с? зінде К? рпеш:

Д? ниеде? ашы?? атты екен,

К??ілді б?? ан б? р? ызды.

Бере ме т??ірім, бермей ме,

Ынты? бол? ан бір? ызды?

? осыл? анша мен со? ан,

Ішіме? ай? ы тол? ызды, –

Б? л? зіндіден? озы К? рпешті? Баянды шын с? йетіндігі,? зіні? с? йгенін жо? ары санайтынды? ы ай? ын к? рінеді. Тіпте,? зіні? с? йгені? шін б? ріне де дайын екенін д? лелдейді.

Жарым Баян дегенде,

Ж? регімді жан? ызды.

Тазша кебін кигізіп,

Кемшілігін? ыл? ызды.

? озы К? рпеш ескі заманда адал махаббат пен таза с? йіспеншілікті іздегендіктен, поэмада да, о? ырмандар ?? ымында жа? ымды оброздарды? бірі болып табылады. Ол алдынан шы?? ан? иыншылы? тар? а? арамастан,? з сезіміне берік болып, шынайы махаббатты? бар екендігін д? лелдейді. Ал, Баян с? лу, а? ылды да инабатты. Оны? с? лулы? ын былай деп жырлайды:

Баян с? лу он т? ртке келген екен,

Тал шыбы? тай б? рал? ан ол бір керім.

Беті аппа?,? шы? ызыл,? ара к? зді,

? и? аш? ара? асы бар сондай к? рім.

Аппа?, к? рік ма? дайлы,? ола? шашты,

Шашыны?? зынды? ы тізе басты.

Аузы г? лді? шаша? ындай, тісі меруерт,

М? ндай с? лу жа? анда жаралмас–ты…

А? ылына к? ркі сай Баян с? йгеніне ешкімді ауыстырмайтын, ? зіні? атына берік,? з сезімі? шін к? ресе білетін жа? ымды кейіпкерді? бірі. Оны? да К? рпешті с? йетіндігі мына? ле? шума? тары ар? ылы бай? алады:

Есімнен К? рпеш? шін жа? ылып ем,

? кеме м? нша? ашып не? ылып ем.

Дерті?із болды ма екен бізден? лкен.

? лместей болып алды? ?? са, дерттен.

Белі? нен? атты? ысып ?? ша? тасам,

? абыр? а? сол? ылдайды, сынар ма екен? –

2 стр., 749 слов

Образы Козы Көрпеш,Баян сулу

... айқын көрінеді. Тіпте, өзінің сүйгені үшін бәріне де дайын екенін дәлелдейді. Жарым Баян дегенде, Жүрегімді жанғызды. Тазша кебін кигізіп, Кемшілігін қылғызды. Қозы Көрпеш ескі ... сезіміне берік болып, шынайы махаббаттың бар екендігін дәлелдейді. Ал, Баян сұлу, ақылды да инабатты. Оның сұлулығын былай деп жырлайды: Баян сұлу он төртке келген екен, Тал ...

Махаббат о? и? асында? р? ашанда екі? ашы? ты? арасына т? сетін жа? ымсыз кейіпкер де болады. Оны, айтпаса? та барша адам біледі.? озы мен Баянны? арасына т? скен жа? ымсыз оброзды? бірі –? одар. Тіпте, ел аузында екі? ашы? ты? зиратынын басында екі? демі? сіп т? р? ан г? лді? ортасында тікенекті г? л? сіп т? р дегенде бар. Адамдар оны келіп ж? лып алып тастаса да, ол г? л? айта шы? ады екен мыс.? рине, е? со? ында екі? ашы? ты?? осылма? аны к??ілге кірбін т? сіреді. Алайда, б? л шын? ашы? тар? осылмайды деген с? зді? д? лелі болар.? азіргі та? да шынайы махаббат жо? деп айтатын адамдар да кездеседі. Олар? а Т? манбай Молда? алиев а? амызды? мына? ле? шума? тарын айт? ым келеді:

Махаббатты жо? деп ж? рген ауызды?,

Айтары да айтпа? ы да жауызды?.

С? ймегендер – аянышты пенделер,

? ашы? тарды жырлайды а? ын а? ыз? ып.

Арбамайды ж? регімде? зге? ле?,

Ме? реу жан? ой махаббатты сезбеген,

? ашы? ты? тан туды мені? бар жырым,

Жыр жазбаймын? ашы? емес кезде мен.

Б? л? мірде досым бар, д? шпаным бар,

Мені ыл? и да ба? ытты? а? осы? дар.

? ашы? к? нім ашы? к? нім ол мені?,

? ашы? емес кездерімнен шошы? дар.

? мірді? т? т? асы осы? лы махаббат сезімінде.? ашы? болса? са? ан к? нде, г? лде, жан – жа? ында? ы адамдар да к? ліп,? ызы? а? арап т? р? ан секілді. Б? л? ле? шума? тарын о? и отырып, махаббатты жо? деп айту? а да? ор? асын. Махаббат бар, ол адаммен бірге ж? реді. Тек оны аялай білу керек.? рбір адам? з махаббатыны? ба? баны. Солып? алмау? шін? ай г? лге? анша су ?? ю керек екендігін б? лжытпай білетін ба? бан т? різді, адам да? з махаббатыны?? немі жай? алып т? руына ты? бастан жа? дай жасап отыру тиіс. «Махаббат – д? ниедегі барлы? к? шті?, барлы?? уатты? бастауы. Онсыз еш жерде же?іс жо?» – деп,? зілхан а? амыз айт? андай.? мірді?? зі осы кіршіксіз таза сезімде т? р. Оны жо? деу,? мірді жо? деумен те?.. Махаббат бол? ан жерде ба? ыт, к? з жасы да бірге ж? реді. Азапсыз махаббат арзан махаббат деп бекерге айтпа? ан. Адамны?? мірі? ыс? а бол? анымен, махаббаты? за?? мір с? реді. «махаббат – жа? бырдан со?? ы к? н н? рындай» – деп, Шекспир, «Махаббаттан –? мір туады» – деп, Хорезми айтса, ал М? хтар Шаханов:

? ашы? ж? рек с? йгені? шін бола алмайды жазалы,

Адам азса махаббатты? жо? ты? ынан азады.

Осындай, махаббат туралы керемет айтыл? ан с? здерден кейін? алайша осы? мірде махаббатты жо? деуге болады. Махаббатты? ?? діреттілігіні? ар? асында осындай с? здер, осындай тамаша туындылар,? ле? дер д? ниеге келеді. Махаббат жо? жерде? мірді? м? ні де, с? ні де жо?..? з заманымыз? а лайы? ты махаббатымыз да бар. Тек сене білу керек.

Подробнее — на Znanija.com —

Оцени ответ