Моя будущая профессия на казахском языке с переводом

Эссе

Эссе на тему «Горжусь своей профессией» на казахском языке , Мектепалды даярық тобы тәрбиешісі:, Алибаева Асель Тулеуовна, Мамандығымды мақтан етемін

«. балаларды оқыту өз алдына бір ғылым.

Оқудағы мақсат жалғыз құрғақ білім үйрету емес,

біліммен бірге жақсы тәрбиені қоса беру»

Тәрбиеші болу – жай ғана мамандық емес. Ол – адам бағдарын жасаушы. Егер де өмір қоғамға бейім, білім нәрімен терең сусындаған, тәрбиелі де ізгі жүректі адам өмірге үлкен мақсаттар қойып, талапшылдықпен, мақсаткерлікпен алға аттатсам – бұл менің өмірімнің ең шынайы, әрі ғажайып мәні. Өйткені мен ұстазбын, келешек ұрпақтың сәулетшісімін. Мен мұны мақтаныш сезіммен айта аламын.

Менің шәкірттерім егемен елдің, Тәуелсіз Қазақстанның толыққанды азаматы болып шықса, одан артық менде қайдан арман болсын.

Міне, осындайда «Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» деген Абай атамыздың айтқан дана сөзін әрқашан есіме аламын.

Әрине, ұстаз болу жоғары педагогикалық оқу орнын үздік бітіру аздық етеді. Ұстаздық атты ұлы шыңға көтерілу үшін өмір бойы оқисың. Өзің шын мәніндегі үлкен оқушы болғанда ғана кемел ұстаздыққа қол жеткізе аласың деп білемін. Ұстаз ретінде мен тек қана жалаң білім беріп қоюмен шектеліп қалмауға барынша тырысамын. Еш бір сәтте есімнен ұлы ғұлама орыс жазушысы Л.Толстойдың «Балаларды адамгершілікке тәрбиелеу түгелдей игі – өнегеге саяды. Өзіңіз жақсылап өмір сүрсеңіз, тым құрыса, талаптаныңыз, сіз өмірді жақсырақ өткізсеңіз, соғырлым балаларыңызды жақсы тәрбиелейсіз» деген ұлағатты сөзі ойымнан еш шыққан емес.

Әрбір мамандықтың қыры мен сырын танытып, бейімділігіне қарай өзінің қалаған маман иесі болуына, алдына бағдарлы мақсат қоюға талпындыру қажет. Армансыз адам қанатсыз құс сияқты. Адам өз мақсат – мүддесіне еңбек арқылы қол жеткізе алады. «Еңбек адамның бағын ашады» деген қағидаға сүйене, баланы қол еңбегіне немесе ой еңбегіне тәрбиелеуге міндеттіміз.

Мектеп – білім ордасы болса, тәрбиеші – сол мектептің жүрегі, тәрбиеленушілер – болашақ тұлғасы. Осы орайда, елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, өзгеше қарым – қатынас, жаңа көзқарас пайда болуда. Біздің қоғамның мүшесі өзіндік өмір сүру бейнесіне сай, жеке құқыққа, танымдық қасиетке ие, өздігінен іздену арқылы білім мен іскерлігін жетілдіріп, үнемі даму үстіндегі жан болуға тиіс. Жақсы тәрбие өмір бойы азық. Дұрыс ұйымдастырылған оқу – тәрбие жұмыстары жеке тұлғаның дамуына, танымдық қызығушылығына, рухани жан дүниесінің қалыптасуына жетекші ықпал етіп, қызмет етуі тиіс. Ұстаз шәкірттің бойында сол ынта мен ой күшін жұмылдыра білушілікті пайда қылып, соған қуанып, дем беріп отырады. Олай болмағанда, шәкірт алға баспайды, онда даму болмайды, бір орында тұралап қалады, бұл деген-өскелең талаптарға қатысты алғанда, кері кету деген сөз.Сондықтанда қоғамдық даму заңдылығы тұрғысынан ұстаздың түпкі мұраты шәкіртті өз деңгейіне жеткізу ғана емес, өзінен озып, ілгері кетуге негіз қалау болуға тиіс. Халық «Шәкірт ұстаздан озса, игі» деп тегін айтпаған.

2 стр., 582 слов

По казахской литературе «ОТАНҒА ДЕГЕН СҮЙІСПЕНШІЛІКПЕН» АТТЫ ШЫҒАРМА

... бәрі Елбасымыздың арқасында.Бүгінгі дарынды жастарымыздың білім алу жолы барлық шет елдерге ашық, мамандырылған ... Қазақ елінің ұлан-байтақ жері ,оның табиғаты мен өнеркәсіп жөнінен ерекшеленеді.Қазақстан ... сахнадан көрсетеді ! Ал бұл бақыт емес пе? Мақтаныш ,отаншылдық ,сүйіспеншілік өз ... деген махаббатпен тең. Мен Отаным-Қазақстан. Осы елде дүниеге келіп,осында өсіп жатырмын.Қазақстандай елім бол ...

Сочинения о Профессии на английском языке с переводом на русский язык

Представлена подборка сочинений о Профессии на английском языке с переводом на русский язык.

There are a lot of different professions in this world. Some of them is more suitable for men, some of them is suitable for women but today due to gender equality they are no longer so divided.

However, certain professions remain suitable mostly for men since they are considered physically hard, harmful or even dangerous.

В мире существует множество самых разных профессий. Одни из них больше подходят мужчинам, другие — женщинам, но сегодня, благодаря борьбе за равноправие полов, это разделение уже стало весьма субъективным.

Однако, все еще исключительно мужскими принято считать те профессии, которые связаны с тяжелым физическим трудом, высокой вредностью и опасностью для жизни.

My name is Natalia. I’m 15 years old. I study in the 9th grade of the state secondary school. At the moment I’m facing an important period of life when I need to choose my future profession.

Меня зовут Наталья. Мне 15 лет. Я учусь в 9-м классе государственной средней школы. На данный момент я столкнулась с важным периодом жизни, когда мне нужно выбрать свою будущую профессию.

As a child, each of us wants to become a cosmonaut, an ice-cream seller, an animal trainer or a chauffeur. Whenever we visit the zoo, we want to become zookeepers or vets. When we go to the circus, we imagine ourselves being animal trainers or acrobats. When we visit the amusement park, we want to become balloon sellers. However, when we grow up, our plans rapidly change.

At the moment I’m a secondary school student and my dream profession is an architect.

В детстве каждый из нас хочет стать космонавтом, продавцом мороженого, дрессировщиком или шофером. Всякий раз, когда мы посещаем зоопарк, мы хотим стать смотрителями зоопарков или ветеринарами. Когда мы идем в цирк, мы представляем себя дрессировщиками или акробатами. Когда мы посещаем парк развлечений, мы хотим стать продавцами воздушных шаров. Однако с возрастом наши планы стремительно меняются.

На данный момент я учусь в средней школе и профессия моей мечты – архитектор.

Since I was a little girl I liked to help my mother in the kitchen. At first I added some ingredients to the pot and stir it, then later I learnt to chop salads and make sandwiches and then I learnt some simple recipes. But I liked pastry most of all. That’s why I think the profession that would suit me the most is a pastry-chef.

С самых ранних лет мне нравилось помогать маме на кухне. Сначала я просто по ее совету добавляла какие-то продукты в кастрюлю и перемешивала их, затем я научилась резать салаты и делать бутерброды, а позже освоила рецепты простых блюд. Но больше всего меня всегда интересовала выпечка. Поэтому, думаю, что профессия кондитера подошла бы мне просто идеально.

11 стр., 5070 слов

My School topic — рассказ о своей школе на английском языке

... в общих чертах апеллирует English topic “School”. С помощью представленной лексики можно составить рассказ или сочинение про школу на английском языке, ... зал primary school [ˈpraɪməri skuːl] начальная школа secondary school [ˈsekəndri skuːl] средняя школа teacher [ˈ ... другие темы: Английские тексты по теме My school с переводом на русский Мы уже отмечали, что тема «Школа» на английском языке изучается ...

My mother has been working as a translator for more than five years now and she likes it very much. She always knew that her profession would have something to do with foreign languages that’s why she entered the department of foreign languages and graduated with honors. When she graduated she didn’t know exactly what she would like to do that’s why she started working at school first.

Моя мама уже более пяти лет работает переводчиком и очень довольна своей должностью. Она всегда знала, что ее профессия так или иначе будет связана с иностранными языками, поэтому поступила на лингвистический факультет, который в дальнейшем окончила с отличием. Но после выпуска из университета у мамы еще не было четкого представления о том, чем она хочет заниматься в жизни, поэтому сначала она устроилась учителем английского в школу.

My father is working as an IT specialist. He works for a big company that develops software. The company is Austria-based and it has offices all over Russia so it was not easy to get this job.

Мой отец работает специалистом в области информационных технологий. Он сотрудничает с крупной компанией, занимающейся разработкой программного обеспечения. Основателем этой организации является австрийская фирма, имеющая филиалы по всей России, поэтому устроится на такую работу было непросто.

My mom and dad have completely different personalities, I would even say they are opposites that magically got attracted to each other and became one entity — family. So no wonder they have completely different professions. My mother is a teacher and my father is an engineer.

Мои отец и мать очень разные по складу характера, можно даже сказать, что они противоположности, которые каким-то чудесным образом притянулись друг к другу и стали одним целым — семьей. Не удивительно, что и профессии у моих родителей совершенно разные. Мама работает учителем, а папа инженером.

My name is Inna and I’m 13 years old. I study at the seventh grade of a secondary school. Every day I wake up early not to miss my classes. The same can be said about my parents.

Меня зовут Инна и мне 13 лет. Я учусь в седьмом классе средней школы. Ежедневно я просыпаюсь рано, чтобы не пропустить уроки. То же можно сказать и о моих родителях.

My name is Svetlana. I am in the seventh grade.

There are many different professions in the world, but I want to become a doctor. After finishing school I am going to enter medical institute. It seems to me that it’s my vocation. I like to help people.

Меня зовут Светлана. Я учусь в 7 классе.

В мире существует много профессий, но я очень хочу стать врачом. Я решила, что после окончания школы буду поступать в медицинский институт. Мне кажется, что это моё призвание. Мне нравится помогать людям.

It goes without saying that all pupils should choose their future professions before leaving school and it is very important to them to do it in the proper way. But for it you wouldn’t enjoy your life in future.

Само собой разумеется, что все учащиеся должны выбрать свои будущие профессии до окончания школы, и очень важно сделать этот выбор надлежащим образом. Не сделав этого (досл. – без этого), в будущем они вряд ли получат удовольствие от жизни.

2 стр., 956 слов

My School. Моя школа. Моя школа

... как английский язык, история, физика, математика, химия, география, биология, литература и т.д. В нашей школе ... choosing your way in life. Often school friends remain your friends for all your life. So I’ll never forget my school, my teachers, and my classmates. Моя школа ... на всю жизнь. Поэтому я никогда не забуду мою школу, учителей и одноклассников. Моя школа Я розповім вам про свою школу. Моя школа ...

It is rather important for everyone to make the right choice of profession, because what we choose defines the largest part of our life. If someone chooses to be a teacher, he or she will spend most of the time dealing children. Those, who choose to become doctors, spend most of their adult life helping people to cope with various diseases. I chose to discuss different matters and argue about them.

Для всех людей правильный выбор профессии очень важен, потому что то, что мы выбираем, определяет большую часть нашей жизни. Если кто-то хочет стать учителем, он или она будет проводить большую часть времени, работая с детьми. Те, кто решили стать врачами, проводят большую часть своей взрослой жизни, помогая людям справиться с различными заболеваниями. Я выбираю дискуссии на разные темы и спорные вопросы.

My name is Rita. I’m 14 years old and I study at the 9th form of a state secondary school. I know that soon I will have to decide which profession to choose in the future. For many teens of my age it’s a big problem, but not for me.

I have always wanted to become a teacher and I’m not going to change my mind.

Меня зовут Рита. Мне 14 лет и я учусь в девятом классе средней общеобразовательной школы. Я знаю, что в ближайшее время мне придется решать, какую будущую профессию выбрать. Для многих подростков моего возраста это большая проблема, но не для меня.

Я всегда хотела стать учителем, и не собираюсь менять свое решение.

Every person wants to choose the right profession, because the largest part of life is connected with some occupation. When the person enjoys what he is doing, we say he took the right path. Most teenagers are worried about the final exams and career choice, as they understand how important this decision is for their future life.

Все хотят правильно выбрать профессию, потому что большая часть нашей жизни связана с определенным занятием. Когда человеку нравится то, что он делает, мы говорим, что он на правильном пути. Большинство подростков беспокоятся о выпускных экзаменах и выборе профессии, так как они понимают, насколько важно это решение для их будущей жизни.

As the school comes to an end, we need to think about our future career. There are certainly many interesting and worthy professions in the modern world, but I think that people should choose what’s best for them.

Так как школа скоро заканчивается, нужно думать о будущей карьере. В современном мире есть много интересных и достойных профессий, но я думаю, что люди должны выбирать то, что лучше всего подходит им.

My name is Ilya and I’m 15 years old. I’m often asked these days what I want to become in the future. It’s not an easy question to answer, because there are so many interesting professions. My parents tell me I should choose what’s best for me. At school I’m rather good at algebra, geometry, computer science and PE.

3 стр., 1204 слов

Моя профессия инженер на английском — my future profession

... I think this profession is for me. Перевод с английского «Моя будущая профессия» Я собираюсь стать ... на иностранном языке. Я думаю, эта профессия для меня. Пример сочинения My future profession ... city after I graduate from school. The entrance exams usually ... private firms need of people engineering professions. Wherever there is any ... profession. There are so many interesting fields that I can choose ...

Меня зовут Илья и мне 15 лет. В последнее время меня часто спрашивают, кем я хочу стать в будущем. На этот вопрос нелегко ответить при таком обилии интересных профессий. Мои родители говорят, что я должен выбирать, что лучше для меня. В школе мне хорошо даются алгебра, геометрия, информатика и физкультура.

My name is Marina and I’m 16 years old. This year I’m leaving school and the question that worries me most is where to continue my studies. I have already decided which career I want to pursue in the future, but there aren’t many educational institutions in my town.

I want to become a professional psychologist.

Меня зовут Марина и мне 16 лет. В этом году я выпускаюсь из школы и вопрос, который беспокоит меня больше всего, это где продолжить обучение. Я уже решила, какой профессией я хочу заниматься в будущем, но в моем городке не так уж много учебных заведений.

Я хочу стать профессиональным психологом.

Choosing a future career is not an easy task. At the moment I’m at my last year of school, so I seriously need to consider my options for further studying. My parents want me to enter the Law school, but I have other interests.

Выбор будущей карьеры – не простая задача. На данный момент я учусь в выпускном классе школы, поэтому я всерьез задумываюсь о своих возможностях дальнейшего обучения. Мои родители хотят, чтобы я поступила в юридический техникум, но у меня другие интересы.

There are many noble and respectable professions in the world, but I want to become a health specialist. People think that medicine is a difficult field, while I think it’s worth discovering. At the moment I’m at my 10th year of schooling and next year I will have to decide which institution to enter.

В мире так много благородных и уважаемых профессий, но я хочу стать работником здравоохранения. Люди считают, что медицина – это сложная область, в то время как я думаю, что ее нужно глубже изучить. На данный момент я учусь в 10-м классе, а в следующем году мне нужно будет решить в какой институт поступать.

There are so many interesting professions that it is difficult to decide which one to choose. However, I made up my mind to become a doctor when I was 10 years old.

At the moment I’m at my last year of school and I have to decide which university to enter.

Существует так много интересных профессий, что трудно решить, какую из них выбрать. Тем не менее, я решила, что стану врачом еще, когда мне было 10 лет.

На данный момент я учусь в выпускном классе школы, и должна решить, в какой университет буду поступать.

My name is Anton and I’m 15 years old. I study at the 10th form of the state school. People often ask me these days what my plans for the future are. I know that there are many interesting professions in the world, including bank mangers, lawyers, doctors, policemen, designers, but I want to be an engineer.

Меня зовут Антон и мне 15 лет. Я учусь в 10-м классе государственной школы. Люди часто спрашивают меня в эти дни, какие у меня планы на будущее. Я знаю, что в мире есть много интересных профессий, например, менеджер банка, юрист, врач, полицейский, дизайнер, но я хочу быть инженером.

18 стр., 8769 слов

Рассказ о профессии архитектор на английском языке

... быть архитектором. Сочинения о Профессии на английском языке с переводом на русский язык Представлена подборка сочинений о Профессии на английском языке с переводом на русский язык. There are a lot of different professions in this ... the moment I’m a secondary school student and my dream profession is an architect. В детстве каждый из нас хочет стать космонавтом, продавцом мороженого, дрессировщиком ...

My name is Helen and I’m a high school student. At the moment I have to decide which profession is best for me. I have always liked Maths and Natural Sciences.

My parents want me to pursue a career of an accountant, while I prefer being a vet.

Меня зовут Елена, и я ученица старших классов. На данный момент я должна определиться, какая профессия мне лучше всего подходит. Мне всегда нравилась математика и естественные науки.

Родители хотели бы, чтобы я выучилась на бухгалтера, в то время как я предпочитаю быть ветеринаром.

In my opinion, one of the most noble professions is in military service. Our motherland has to be protected and that’s why we need people who are ready for it and I would like to be among them.

Одной из самых благородных профессий, на мой взгляд, является профессия военного. Наша родина нуждается в защите, поэтому она не может обойтись без людей, готовых встать на ее оборону, и я хотел бы быть в их числе.

Every time I imagined my future I thought that it should have something to do with helping people. I would like to have an opportunity to support people and help people in need. That’s why I have chosen to be a nurse.

Представляя себе свое будущее, я всегда думала о том, что оно должно быть каким-либо образом связано с помощью людям. Я хочу иметь возможность оказывать поддержку окружающим и ухаживать за теми, кто нуждается в этом. Потому мой выбор пал на профессию медсестры.

Sooner or later everyone of us has to choose his future profession depending on the capabilities, desires and plans we have for life. I’m a very rational person and the correct order and strict numbers are important to me. Probably that’s why I’m good at exact science and I believe that an accountant is the best profession for me.

Каждому из нас рано или поздно приходится делать выбор будущей профессии исходя из своих способностей, желаний и взглядов на жизнь. Я очень рациональный человек, и для меня во всем важен порядок и строгий расчет. Вероятно, именно поэтому я имею склонность к точным наукам и считаю, что лучше всего мне подойдет работа бухгалтера.

There are no useless professions in the world because they are all important for the society. One of the oldest sciences that has been known since the primitive time is an architecture. It was formed when people started to build houses using their primitive knowledge about material and location of objects.

В мире нет бесполезных профессий, поскольку все они важны для общества. Одной из старейших наук, зародившихся еще в первобытную эпоху, является архитектура. Она появилась тогда, когда люди стали впервые строить свои жилища, используя примитивные знания о материалах и расположении предметов в пространстве.

There are a lot of questionable situations that we can get stuck in in our life. If we are talking about the restoring of justice and the protection of human rights or legal rights in court of law then lawyers are the ones who help us.

В нашей жизни существует очень много спорных ситуаций, в которые порой могут попадать люди. И если речь идет о восстановлении справедливости и защите прав человека или юридического лица в суде, то на помощь всегда приходят адвокаты.

An astronaut is one of the most interesting professions that currently exists. These specialists explore the Outer Space, fly on board of spaceships and work at the International Space Station.

Космонавт — это одна из наиболее интересных профессий, существующих в настоящее время. Такие специалисты исследуют внеземное пространство, летая на космических кораблях, и работают на международной орбитальной станции.

Physical beauty is a great gift what was given to human beings by the nature. But in order to preserve the beauty you have to take care of your face, body, hair and nails. Besides, our appearance is not always perfect, sometimes there are certain imperfections that we would like to correct. That’s what a beautician does.

Физическая красота — это величайший дар, которым природа наделила человека. Но для сохранения нашей привлекательности необходим правильный уход за лицом, телом, волосами и ногтями. Кроме того, не всегда наша внешность идеальна, иногда в ней существуют некоторые несовершенства, которые хотелось бы откорректировать. Именно этим и занимается косметолог.

We live in the era of business boom that’s why a lot of people have their own businesses. It can be anything: a private dentist office or a grocery store, a construction company or a company that makes toys.

Мы живем во времена расцвета частной предпринимательской деятельности, поэтому у многих людей сегодня есть собственный бизнес. Это может быть как стоматологическая клиника или небольшой продуктовый магазин, так и строительная организация или компания по производству игрушек.

In the future I would like to become a banker because I believe it is one of the most promising and useful jobs for the society. These specialists work with money and commercial papers.

В будущем я хотел бы стать банкиром, так как считаю эту профессию одной из наиболее перспективных и полезных для общества. Такие специалисты занимаются денежными и вексельными операциями.

Work has to provide financial profit to a person and at the same time it should give him positive emotions. That’s why we all would like to have a job that will allow us to do what we love, self-develop and self-improve.

Работа должна быть для человека не просто способом получение финансовой прибыли, но и источником положительных эмоций. Поэтому все мы хотим в будущем получить такую профессию, которая позволит нам заниматься любимым делом, развиваться и самосовершенствоваться.

All professions are important and useful but only some of them are created for bringing happiness to other people. A chef is one of a rare few job that does it.

Все профессии по-своему нужны и полезны, но лишь немногие из них созданы для того, чтобы дарить людям радость. Повар — это как раз одна из таких редких специальностей.

My father is a military officer and he believes that every man’s duty is to protect his motherland. However, very often the danger does not come from other countries but from the other Russian citizens who have chosen criminal path.

Мой отец военный, и он считает, что долг каждого мужчины состоит в том, чтобы защищать свою родину. Но очень часто угрозой для людей, живущих в нашей стране, являются вовсе не иностранные государства, а такие же граждане России, как и все мы, только встающие на путь преступности.

Hairstylist is a great creative profession that inspires me. A hair expert is able to create beautiful hairstyles and interesting haircuts changing a person’s appearance beyond recognition.

Парикмахер — это замечательная творческая профессия, которая вдохновляет меня. Такой специалист способен создавать великолепные прически и делать интересные стрижки, до неузнаваемости меняя образ людей.

I love children and have a lot of experience with them because I have a younger sister who goes to the 1st grade and a little brother who is only 3 years old. I’m a babysitter in our family: I walk outside with a baby, play with him and teach him when my parents are not home, go to school with my sister and help her with her homework.

Я очень люблю детей и имею большой опыт общения с ними, так как у меня есть младшая сестра, которая учится в первом классе, и братик, которому еще только три года. В нашей семье я выполняю роль няни: гуляю с малышом, играю и занимаюсь с ним, когда родителей нет дома, отвожу сестренку в школу и помогаю ей делать домашнее задание.

Builder is one of the oldest professions because thousands years ago during the primitive time people had to build dwellings that would protect them from cold weather and wind.

Профессия строителя является одной из древнейших, поскольку возникла она еще много тысячелетий назад в первобытную эпоху, когда люди столкнулись с необходимостью создания жилищ, способных защитить их от холода и ветра.

There are many worthy and useful professions in the world. One of the most important fields nowadays is education. That’s why teachers are respected worldwide.

Being a teacher has always been a noble occupation. In my opinion, teachers of any subject are equally important.

На свете есть много достойных и полезных профессий. Одним из важнейших областей в настоящее время является образование. Вот почему учителей уважают во всем мире.

Быть учителем всегда являлось благородным занятием. На мой взгляд, учителя любого предмета в равной степени важны.

From the very childhood I dreamt of becoming a teacher. In my opinion, it’s one of the best professions in the world and it certainly would be a perfect occupation for me. First of all, I love children very much, especially of a younger age. I even have some experience working with the very little ones.

С самого детства я мечтала стать учителем. На мой взгляд, это одна из лучших профессий в мире, и это, конечно, было бы идеальное занятие для меня. Прежде всего, я очень люблю детей, особенно маленьких. У меня даже есть небольшой опыт работы с самыми маленькими.

Being a doctor has always been noble and prestigious. Since the times this profession has been introduced in the society, people respected and admired it. Doctors are people who provide the first aid when needed. Sometimes they work miracles, particularly when they are plastic surgeons or researchers who work on medical advances.

Быть врачом благородно и престижно. С тех пор, как эта профессия появилась в обществе, люди уважают ее и восхищаются. Врачи — это люди, которые оказывают первую помощь при необходимости. Иногда они творят чудеса, особенно если это пластические хирурги или исследователи, которые работают в области медицинских достижений.

Hello, my name is Inna and I’m fifteen years old. I’d like to tell you about the profession which I admire most. It’s the profession of a writer, however my mum says it’s not something worth my time and attention. I don’t agree with her.

Здравствуйте, меня зовут Инна и мне пятнадцать лет. Я хотела бы рассказать вам о профессии, которая больше всего меня восхищает. Это профессия писателя, хотя моя мама говорит, что это не то, на что стоит тратить время и внимание. Я не соглашусь с ней.

There are many professions in the world, and each of them, certainly has its advantages. Every person decides, what career to choose, depending on what kind of work is more to his liking and what he is best able to do.

I believe that my vocation in life is to become a cook.

В мире существует множество профессий, и каждая из них, безусловно, имеет свои преимущества. Человек решает, кем ему быть, в зависимости от того, какая работа ему больше по душе и что он лучше всего умеет делать.

Я считаю, что мое призвание в жизни — это стать поваром.

It is very important for everyone to choose the right career. Most part of the adult life is connected with work. It’s ideal when it brings pleasure, not disappointment. When I was five, I wanted to become a cosmonaut, but today I’m 15 and the profession of a lawyer seems more realistic for me.

Выбор правильной карьеры очень важен для каждого. Большую часть взрослой жизни люди проводят в работе. Идеально если она приносит удовольствие, а не разочарование. Когда мне было пять, я хотел стать космонавтом, но сейчас мне 15 и профессия адвоката, кажется мне более реалистичной.

Music is the best thing in our life. It can give people pleasure and fill their hearts with kindness and love. We listen to music not only when we have fun, but also when we are sad. It happens that one positive song can cheer you up for the entire day, and a beautiful ballad with pathetic text helps to sort out internal problems.

Музыка — это лучшее, что есть в нашей жизни. Она способна дарить людям радость и наполнять их сердца добром и любовью. Мы слушаем музыку не только когда нам весело, но и когда нам грустно. Бывает так, что одна позитивная песня может поднять настроение на целый день, а красивая баллада с проникновенным текстом помогает разобраться с внутренними проблемами.

When I was ten, separating things in my parents` closet, I accidentally discovered an old father’s camera «Zenit». It turns out that in his youth, my father was really fond of photography and even was able to independently process a film. Intrigued by this information, I asked dad to teach me to use the film camera.

Когда мне было десять лет, разбирая вещи в родительском шкафу, я случайно обнаружил старый папин фотоаппарат «Зенит». Оказывается, в молодости мой отец очень увлекался фотографией и даже умел самостоятельно проявлять пленку. Заинтересовавшись этими сведениями, я попросил папу научить и меня пользоваться пленочным фотоаппаратом.

There are many respected professions in the world, but I choose that of an architect. At the moment I study at the 10th form and I’m strongly convinced that I want to continue studying in the field of architecture.

В мире много уважаемых профессий, но я хочу стать архитектором. На данный момент я учусь в 10-м классе, и я знаю наверняка, что хочу продолжить обучение в области архитектуры.

When people ask me about what I would like to be in the future, I have no doubt while answering this question — I want to become a military man. To devote my life to the service to my native country and to the protection of beloved ones, what can be more courageous and nobler?

Когда меня спрашивают о том, кем бы я хотел стать в будущем, при ответе на этот вопрос у меня не возникает сомнений — я хочу стать военным. Посвятить свою жизнь службе родной стране и защите близких, что может быть отважнее и благороднее?

There are many interesting and useful professions in the world, but only one of them really inspires me. It is a translation profession. I like English very much and constantly improve my knowledge of this subject. I like to watch English movies with subtitles and to listen to foreign music.

В мире есть много интересных и полезных профессий, но лишь одна из них действительно вдохновляет меня. Это профессия переводчика. Я очень люблю английский язык и постоянно совершенствую свои знания по этому предмету. Мне нравится смотреть английские фильмы с субтитрами и слушать иностранную музыку.

From the very childhood I dreamt of becoming a teacher. Now, when I’m a high school student, I often think over my choice. I know exactly which university to enter after school graduation. The university that I chose has a philological faculty, where I can study to become a teacher of Russian Literature.

С самого детства я мечтал стать учителем. Теперь, когда я старшеклассник, я часто задумываюсь над своим выбором. Я точно знаю, в какой вуз хочу поступить после окончания школы. В университете, который я выбрал, есть филологический факультет, где я смогу учиться, чтобы стать учителем русской литературы.

To say that a computer is my passion, would mean say nothing. It seems to me that already since birth, I knew how to use this device, because my father is a computer repairman. At home, we have a storehouse of various computer components, tools and equipment required for its repair.

Сказать то, что компьютер — это моя страсть, значило бы не сказать ничего. Мне кажется, что уже с рождения я знал, как пользоваться этим устройством, поскольку мой отец работает компьютерным мастером. Дома у нас хранится целый склад различных комплектующих к компьютеру, инструментов и приборов, необходимых для его починки.

When on the 12th of April 1961 Yuri Gagarin made his famous exit into outer space, many boys and even some girls of our country dreamed of becoming cosmonauts. Now, however, these times are a thing of the past and enthusiasm in children’s hearts is greatly diminished.

Когда 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил свой знаменитый выход в космическое пространство, многие мальчики, и даже некоторые девочки в нашей стране мечтали стать космонавтами. Сейчас же эти времена остались в прошлом и энтузиазма в детских сердцах значительно поубавилось.

There are a lot of professions in the world and all of them are important for people. Every person comes to work and does something useful for the community that’s why it is hard to name the worst profession of all but I think I would never want to be a doctor, especially a surgeon.

Профессий в мире существует множество, и все они важны для людей. Каждый человек, приходя на работу, делает что-то полезное для общества, и потому мне довольно сложно назвать какую-то профессию худшей, но, думаю, я бы никогда не стал работать врачом, особенно хирургом.

Adblock

detector

Male And Female Occupations Мужские и женские профессии
Читать полностью>>>
My Favourite Profession Моя любимая профессия
Читать полностью>>>
My Dream Profession Профессия моей мечты
Читать полностью>>>
My Parents’ Jobs Профессия моих родителей
Читать полностью>>>
What Do My Parents Do Кем работают мои родители
Читать полностью>>>
My Future Profession Моя будущая профессия
Читать полностью>>>
My Future Profession Моя будущая профессия
Читать полностью>>>
My Future Profession Is A Lawyer Моя будущая профессия — юрист
Читать полностью>>>
My Future Profession Is A Teacher Моя будущая профессия — учитель
Читать полностью>>>
My Future Profession Is A Journalist Моя будущая профессия — журналист
Читать полностью>>>
My Future Profession Is A Manager Моя будущая профессия — менеджер
Читать полностью>>>
My Future Profession Is An Economist Моя будущая профессия — экономист
Читать полностью>>>
My Future Profession Is A Psychologist Моя будущая профессия — психолог
Читать полностью>>>
My Future Profession Is a Designer Моя будущая профессия — дизайнер
Читать полностью>>>
My Future Profession Is A Medic Моя будущая профессия — врач
Читать полностью>>>
My Future Profession Is A Doctor Моя будущая профессия — доктор
Читать полностью>>>
My Future Profession Is An Engineer Моя будущая профессия — инженер
Читать полностью>>>
My Future Profession Is A Vet Моя будущая профессия — ветеринар
Читать полностью>>>
My Future Profession Is a Military Officer Моя будущая профессия — военный
Читать полностью>>>
My Future Profession Is a Nurse Моя будущая профессия — медсестра
Читать полностью>>>
My Future Profession Is an Accountant Моя будущая профессия — бухгалтер
Читать полностью>>>
My Future Profession Is an Architect Моя будущая профессия — архитектор
Читать полностью>>>
My Future Profession Is a Lawyer Моя будущая профессия — адвокат
Читать полностью>>>
My Future Profession Is an Astronaut Моя будущая профессия — космонавт
Читать полностью>>>
My Future Profession Is a Beautician Моя будущая профессия — косметолог
Читать полностью>>>
My Future Profession Is a Businessman Моя будущая профессия — бизнесмен
Читать полностью>>>
My Future Profession Is a Banker Моя будущая профессия — банкир
Читать полностью>>>
My Future Profession Is an Interpreter Моя будущая профессия — переводчик
Читать полностью>>>
My Future Profession Is a Chef Моя будущая профессия — повар
Читать полностью>>>
My Future Profession Is a Policeman Моя будущая профессия — полицейский
Читать полностью>>>
My Future Profession Is a Hairstylist Моя будущая профессия — парикмахер
Читать полностью>>>
My Future Profession Is a Kindergarten Teacher Моя будущая профессия — воспитатель
Читать полностью>>>
My Future Profession Is a Builder Моя будущая профессия — строитель
Читать полностью>>>
Elementary School Teacher Учитель начальных классов
Читать полностью>>>
I Want to Become a Cook Я хочу стать поваром
Читать полностью>>>
I Want To Become A Lawyer Я хочу стать юристом
Читать полностью>>>
I Want to Become a Singer Я хочу стать певцом
Читать полностью>>>
I Want to Become a Photographer Я хочу стать фотографом
Читать полностью>>>
I Want To Become An Architect Я хочу стать архитектором
Читать полностью>>>
I Want to Become a Military Man Я хочу стать военным
Читать полностью>>>
I Want to Become a Translator Я хочу стать переводчиком
Читать полностью>>>
I Want To Become A Teacher Я хочу стать учителем
Читать полностью>>>
I Want to Become a Programmer Я хочу стать программистом
Читать полностью>>>
I Want to Become an Astronaut Я хочу стать космонавтом
Читать полностью>>>
The Worst Profession Самая худшая профессия